Obchodne podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

obchodnej spoločnosti Angel Company s.r.o.,  IČO: 26084805 so sídlom Dobrovodská 2054/53a, České Budějovice 5, 370 06 České Budějovice, Česká republika

na predaj tovaru prostredníctvom internetového obchodu umiestneného na adrese www.resinstudio.sk

 

Najdôležitejšie informácie z VOP:

  • Počas procesu objednávania si môžete vybrať spôsob platby a možnosť doručenia.
  • Stlačením tlačidla Objednať s povinnosťou platby s nami uzatvárate kúpnu zmluvu k danému tovaru a ste povinní nám zaplatiť kúpnu cenu
  • Ak uvedieme, že tovar je na sklade, zaväzujeme sa dodať tovar v čase uvedenom v košíku, viac informácií nájdete v bode 8.
  • Spotrebiteľ má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní.
  • Viac informácií o reklamáciách, výmene a vrátení tovaru nájdete na našom reklamačnom poriadku.
  • Ochrana osobných údajov našich zákazníkov je pre nás veľmi dôležitá. Informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame, prečo a ako, nájdete v našich zásadách spracovania osobných údajov.

1. KTO SME?

1.1. Prevádzkovateľ e-shopu:

Angel Company s.r.o.

sídlo: Dobrovodská 2054/53a, České Budějovice 5, 370 06 České Budějovice, Česká republika

IČO: 26084805

DIČ: CZ26084805

spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Krajského súdu v Českých Budějovicích pod sp. zn. C 13051 (ďalej len „Angel Company s.r.o.“, „predávajúci“ alebo „my“),

1.2. AKO SA S NAMI MÔŽETE SPOJIŤ?

Adresa pre príjem reklamácií, vrátenie a výmena tovaru:

Angel Company s.r.o., Hraniční 2115, 370 06 České Budějovice

(v pracovných dňoch v čase 8:00 - 16:00).

Nejedná sa o kamennú predajňu.

Telefón:

+ 420 777 097 628 pre predaj, reklamácie, technické otázky (v pracovných dňoch v čase 9:00 - 17:00);

+420 604 702 890 na vyzdvihnutie tovaru (v pracovných dňoch v čase 8:00 - 16:00).

E-mail: angelika@resinstudio.cz nebo info@resinstudio.cz.

 

2. AKÉ SÚ ĎALŠIE POJMY, KTORÉ SA V NAŠICH VŠEOBECNÝCH OBCHODNÝCH PODMIENKACH OPAKUJÚ?

e-mailová adresa elektronickej pošty zákazníka uvedená v užívateľskom účte, v objednávke či v inom našom formulári;

e-shop náš internetový obchod, ktorý prevádzkujeme na webovej stránke;

kúpna zmluva záväzok obsahujúci celý rad práv a povinností - nás ako predávajúceho a vás ako kupujúceho, ktorý spoločne uzatvárame na základe vašej objednávky nášho tovaru na našich webových stránkach;

občiansky zákonník zákona č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník;

podnikateľ fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vyvíja sústavnú podnikateľskú činnosť - vo svojom mene, na svoj účet a za účelom dosiahnutia zisku; riadime sa zásadou, že zákazník, ktorý v objednávke uvedie svoje IČO/DIČ či firemné údaje s nami právne jedná ako podnikateľ;

spotrebiteľ každá fyzická osoba, ktorá právne koná bez akejkoľvek súvislosti so svojou podnikateľskou činnosťou alebo samostatným výkonom svojho povolania;

VOP tieto všeobecné obchodné podmienky, tj pravidlá, ktoré zaväzujú nás aj vás pri uzatváraní kúpnej zmluvy;

webová stránka internetová adresa www.resinstudio.sk;

zákazník ste to vy, kupujúci, či už ste spotrebiteľ alebo podnikať.

 

3. ČO PODĽA ZÁKONA MUSÍME OZNÁMIŤ VŠETKÝM ZÁKAZNÍKOM PRED UZATVORENÍM KÚPNEJ ZMLUVY?

3.1. Oprávnenie predávajúceho a kontrolné orgány. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 250/2007 Z. z.  o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

3.2. Ilustračný charakter fotografií tovaru. Všetky fotografie na webovej stránke majú iba ilustračný charakter.

3.3. Tovar, cena, náklady. Nami ponúkaný tovar na webovej stránke internetového obchodu www.resinstudio.sk a popis ich hlavných vlastností je k dispozícii pri príslušnom obsahu. Ceny tovaru sú uvedené vrátane DPH, vrátane zákonom stanovených poplatkov. Neúčtujeme si žiadne dodatočné náklady na telekomunikačné prostriedky (napr. pokiaľ nám budete volať na naše telefónne číslo, zaplatíte iba Vašu bežnú sadzbu telefonického hovoru).

3.4. Možnosti platby. Spôsoby platby a možnosti dopravy, ktoré ponúkame, sú podrobnejšie opísané počas procesu objednávky. Tieto informácie nájdete aj v časti Doprava a platba na našej webovej stránke.

3.5. Záväznosť objednávky. Odoslaním objednávky stlačením tlačidla „Objednať s povinnosťou platby“ v našom internetovom obchode zákazník vytvorí záväznú objednávku, ktorá zaväzuje zákazníka k platbe. Zákazník má možnosť pred odoslaním objednávky svoju objednávku skontrolovať a opraviť alebo zmeniť, ako je podrobnejšie popísané v časti 6 týchto VOP.

3.6. Záväznosť VOP. Odoslaním objednávky zároveň potvrdzujete, že ste sa zoznámili so znením týchto VOP.

3.7.Práva zákazníka z chybného plnenia. Práva zákazníka z chybného plnenia, prípadne zo záruky, a podmienky ich uplatnenia sú popísané v časti 11 týchto VOP, alebo v našom reklamačnom poriadku.

 

4. COZNÁMENIE SPOTREBITEĽOM PRED UZATVORENÍM KÚPNEJ ZMLUVY?

4.1. Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Zákazník spotrebiteľ má právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu (pokiaľ nie je uvedené inak) v lehote 14 dní, ktorá začína plynúť najneskôr:

4.1.1. pri kúpnej zmluve odo dňa prevzatia tovaru; alebo

4.2.1. pri kúpnej zmluve s dodaním vo viacerých kusoch/častiach, odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru; alebo

4.3.1. pri kúpnej zmluve, ktorej predmetom sú pravidelné opakované dodávky tovaru, odo dňa prevzatia prvej dodávky tovaru;

s tým, že spotrebiteľ má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy aj pred časovým okamihom špecifikovaným v čl. 4.1.1 až 4.1.3 tak, že nám oznámi svoj zámer od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to akýmkoľvek jednoznačným vyhlásením, napríklad  vyplnením a odoslaním formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy či oznámením na náš e-mail angelika@resinstudio.cz

 

4.2. Kedy nie je možné od kúpnej zmluvy odstúpiť. Spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od nasledujúcich zmlúv:

4.2.1 o dodávke tovaru, ktorý bol upravený a/alebo vytvorený na prianie zákazníka alebo pre jeho osobu;

4.2.2. o dodávke tovaru, ktorého cena závisí od výchyliek finančných trhov nezávislých na našej vôli, ku ktorým môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy;

4.2.3. o dodávke tovaru podliehajúceho rýchlej skaze, ako aj tovaru, ktorý bol po dodaní nevratne zmiešaný s iným tovarom;

4.2.4. o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý zákazník z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť, pokiaľ zákazník porušil ich pôvodný obal;

4.2.5. o doprave, na konkrétny termín alebo počas konkrétnej doby;

4.2.6. o poskytovaní služieb, ktoré sme úplne splnili s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

4.2.7. o poskytovaní služieb, ktoré sme v plnom rozsahu vykonali s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy;

4.2.8. o neodkladnej oprave alebo údržbe, ktorá sa má vykonať v mieste určenom spotrebiteľom na jeho výslovnú žiadosť; to však neplatí pre vykonanie iných ako vyžiadaných opráv či dodanie iného tovaru ako náhradných dielov nutných na vykonanie opravy alebo údržby;

4.2.9. o dodaní digitálneho obsahu, pokiaľ nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s Vaším predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy a my sme Vám pred uzavretím kúpnej zmluvy oznámili, že v takom prípade nemáte právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

4.3. Povinnosť spotrebiteľa pri odstúpení od kúpnej zmluvy. Pokiaľ spotrebiteľ odstúpi   od kúpnej zmluvy, je povinný nám zaslať späť tovar nadobudnutý na základe kúpnej zmluvy, od ktorej odstúpil, najneskôr do 14 dní od okamihu odstúpenia od kúpnej zmluvy. Zákazník je povinný tovar zaslať späť alebo vrátiť kompletný, tj. vrátane všetkého dodaného príslušenstva, všetkej dokumentácie, čistej, nepoškodenej a pokiaľ možno vrátane pôvodného balenia, v stave a v hodnote, v ktorej ich prevzal. Ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy o poskytovaní služieb, kde už bolo začaté s naším plnením na výslovnú žiadosť spotrebiteľa, a to pred uplynutím lehoty 14 dní na odstúpenie od zmluvy, je nám spotrebiteľ povinný uhradiť pomernú časť ceny za plnenia poskytnuté do okamihu odstúpenia od zmluvy.

4.4. Zníženie hodnoty tovaru. Zákazník v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy zodpovedá za zníženie hodnoty vráteného tovaru alebo späť zaslaného tovaru, ku ktorému došlo v dôsledku nakladania s tovarom iným spôsobom, než ktorý je potrebný na oboznámenie sa s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou tovaru. V prípade, že nám bude vrátený poškodený či nekompletný tovar, započítame náš nárok na náhradu škody voči kúpnej cene, ktorú požadujete vrátiť. Budeme vždy hodnotiť konkrétny prípad, aby sme zistili mieru poškodenia, znehodnotenia tovaru a určili jemu zodpovedajúci zníženú hodnotu. O týchto krokoch Vás budeme informovať na uvedenú elektronickú adresu (e-mailom) alebo telefonicky.

4.5. Adresa na vrátenie tovaru. Tovar zašlite späť na adresu Angel Company s.r.o., Hraniční 2115, 370 06 České Budějovice, Česká republika. Náklady na vrátenie tovaru v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy znáša zákazník, pokiaľ sa nedohodneme inak.

4.6. Vrátenie cez pobočku Packeta. Vrátiť riadne zabalený tovar môžete aj na akejkoľvek pobočke Packeta. Štítok pre vrátenie Vám na pobočke vytlačia po nahlásení nášho kódu 91120286. Náklady na vrátenie tovaru cez spoločnosť Packeta pri odstúpení od kúpnej zmluvy znášame my.

4.7. Vrátenie kúpnej ceny. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy v lehote na odstúpenie sme povinní spotrebiteľovi vrátiť všetky peniaze, a to rovnakou platobnou metódou, ako pri prijatí peňazí, alebo na vami zvolený účet, najneskôr do 10 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy. Vezmite na vedomie, že sme oprávnení Vám peniaze vrátiť až vo chvíli, keď od Vás obdržíme späť vrátený tovar.

4.8. Sťažnosti. Mimosúdne vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťujeme prostredníctvom e-mailu angelika@resinstudio.cz.

4.9. Mimosúdne riešenie sporov. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa, internetová adresa: https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a zákazníkom z kúpnej zmluvy.

4.10. Európske spotrebiteľské centrum SR. Európske spotrebiteľské centrum v SR, Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, 827 15 Bratislava, internetová adresa: www.esc-sr.sk je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

4.11. Recenzie. Recenzie je možné vkladať priamo na našich webových stránkach alebo prostredníctvom webových stránok Heureka. Informácie o tom, ako sú tieto recenzie spracované prostredníctvom Heureka, nájdete na ich webových stránkach. Recenzie môže vkladať zákazník, u ktorého sme overili, že u nás tovar skutočne nakúpil. Niektoré recenzie zákazníkov, ktorí vyplnili e-mailom zaslaný dotazník spokojnosti, vkladáme na webové stránky priamo my. Bližšie informácie nájdete na našich webových stránkach.

4.12. Falošné alebo neúplné recenzie. Vyhradzujeme si právo nezverejniť recenzie zákazníkov, ktoré sú nepravdivé, obsahujú nevhodné výrazy alebo nesúvisia so zakúpeným tovarom.

4.13. Spracovanie recenzií. Recenzie môžete nahrať priamo na našej webovej stránke. Viac informácií o tom, ako spracúvame recenzie uverejnené na našej webovej stránke, naleznete zde.

4.14. Škoda spôsobená nesprávnymi alebo neúplnými informáciami. Zriekame sa akejkoľvek zodpovednosti za škody spôsobené nesprávnymi alebo neúplnými informáciami alebo radami, najmä v prípadoch, keď dosiahnutie určitého výsledku závisí od konania príjemcu rady alebo iných osôb, alebo od neovplyvniteľných skutočností či náhody.

 

5. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET A ĎALŠIE PREDPOKLADY NA PRIJATIE OBJEDNÁVKY

5.1. Registrácia. Prístup k užívateľskému rozhraniu získate po registrácii pomocou e-mailu a výberom bezpečného hesla na webovej lokalite obchodu. Potvrdzujete, že ste si prečítali tieto všeobecné podmienky a zásady spracovania osobných údajov a súhlasíte s nimi.

5.2. Funkcia užívateľského účtu. Zo svojho užívateľského rozhrania („Môj účet”) môže zákazník vykonávať objednávanie tovaru, sledovať stav vybavenia objednávok atp. (ďalej len „užívateľský účet“).

5.3. Povinnosť uvádzať pravdivé a správne údaje. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je zákazník povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je zákazník pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené zákazníkom v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

5.4. Zablokovanie užívateľského účtu. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený používateľským menom a silným heslom. Zákazník je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu. Zákazník nie je oprávnený umožniť užívanie užívateľského účtu tretím osobám. Užívateľský účet môžeme zablokovať po piatich (5) neúspešných pokusoch o prihlásenie. Robíme tak z bezpečnostného hľadiska, aby nedošlo najmä k zneužitiu užívateľského účtu zákazníka. Pokiaľ bude Váš užívateľský účet zablokovaný, prosím kontaktujte nás na na e-maile angelika@resinstudio.cz.

5.5. Možnosť zrušiť užívateľský účet pri jeho nepoužívaní. Môžeme zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď zákazník svoj užívateľský účet dlhšie ako 1 rok nevyužíva, alebo v prípade, keď zákazník poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy v znení týchto VOP.

5.6. Nutná údržba. Zákazník berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na potrebnú údržbu.

5.7. Vernostný program. Registrovaní zákazníci môžu využívať výhody nášho vernostného programu. Ako náš vernostný program funguje a ako sa do neho môžete zapojiť nájdete tu.

 

6. OBJEDNÁVKA A UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY PROSTREDNÍCTVOM E-SHOPU

6.1. Vytvorenie objednávky. Vkladaním tovaru do košíka, zvolením spôsobu dopravy a platby za vybraný tovar a vyplnením kontaktných a fakturačných údajov vytvára zákazník na e-shope svoju objednávku.

6.2. Minimálna hodnota objednávky. Minimálna hodnota objednávky na našom e-shope je 12 EUR vrátane DPH.

6.3. Proces odoslania objednávky. Objednávka je odoslaná kliknutím na tlačidlo „Objednať s povinnosťou platby” a proces objednávky je tým ukončený. Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že súhlasí s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a prečítal si naše zásady spracovania osobných údajov.

6.4. Vlastnosti tovaru. Zákazník je povinný sa pred dokončením objednávky oboznámiť s vlastnosťami, druhom a odporúčaným spôsobom používania tovaru. Vykonaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa s týmito informáciami zoznámil a že týmto rozumie.

6.5. Dodatočné potvrdenie objednávky. Predávajúci je oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať zákazníka o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad e-mailom alebo telefonicky) a ďalej je oprávnený požiadať zákazníka o upresnenie správnosti výberu množstva tovaru.

6.6. Okamih uzavretia kúpnej zmluvy a potvrdenie objednávky. Zákazník, ktorý dokončí objednávku, od nás dostane automatické potvrdenie o doručení objednávky na adresu elektronickej pošty zákazníka uvedenú v užívateľskom účte, v objednávke či v inom našom formulári (ďalej len „e-mail zákazníka"), prípadne automatické potvrdenie zašleme vo forme sms správy na telefón zákazníka. K uzavretiu kúpnej zmluvy dôjde okamihom stlačenia tlačidla „Objednať s povinnosťou platby”, o čom je zákazník obratom informovaný práve prostredníctvom potvrdenia o prijatí objednávky.

6.7. Povinnosti predávajúceho a kupujúceho. Uzatvorením kúpnej zmluvy sa zaväzujeme odovzdať Vám zakúpený tovar a umožniť Vám nadobudnutie vlastníckeho práva k tovaru a Vy sa zaväzujete tovar prevziať a uhradiť nám cenu tovaru.

6.8. Kópie VOP a formuláre na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Zákazník obdrží kópiu uzavretej kúpnej zmluvy na e-mail zákazníka, v znení platných VOP. Zákazník spotrebiteľ tiež obdrží formulár na odstupenie od kupnej zmluvy v zákonnej lehote.

6.9. Komunikačné prostriedky na diaľku. Zákazník súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté zákazníkovi pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí zákazník sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.                              

 

7. CENA TOVARU A SPÔSOBY PLATBY

7.1. Cena. Všetky ceny tovaru sú uvedené v eurách (EUR) a sú uvedené vrátane DPH.

7.2. Spôsob platby. Cenu tovaru, prípadné náklady spojené s dodaním tovaru a spôsoby platby nájdete vždy pri tovare a v časti Doprava a platba. Konkrétny spôsob platby a doručenia tovaru si môžete vybrať počas procesu objednávky.

7.3. Záloha na cenu tovaru. Môžeme po zákazníkovi požadovať zálohu či inú obdobnú platbu.

7.4. Náklady na balné a dopravné. Na webových stránkach nášho e-shopu (Doprava a platba) nájdete aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Výška nákladov spojených s balením a dodaním tovaru bude záležať najmä na zvolenom dopravcovi a mieste, kam bude tovar doručený. Objednávky o minimálnej celkovej cene uvedenej na našich webových stránkach Vám doručíme zadarmo

7.5. Cena za dodanie tovaru. Spoločne s kúpnou cenou je nám zákazník povinný zaplatiť aj prípadné náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške, ako aj príplatok za zvolený spôsob platby. Ak nie je uvedené výslovne inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru. Pred záväzným dokončením objednávky bude zákazník informovaný o konečnej cene obsahujúcej náklady balného a dopravného.

7.6. Zľavy z ceny tovaru. Prípadné zľavy z ceny tovaru nami poskytnuté zákazníkom nie je možné vzájomne kombinovať.

7.7. Nereálna cena tovaru. V prípade zobrazenia nereálnej ceny v hodnote 0 EUR (slovom nula euro) alebo zobrazenia vysoko netrhovej ceny, kedy za netrhovú cenu je považovaná taká cena, ktorá je pod našou nákupnou cenou, si vyhradzujeme právo túto položku odstrániť z objednávky. Zákazník bude o tejto skutočnosti informovaný na e-mail zákazníka.

7.8. Forma faktúry. Faktúru Vám zašleme na adresu zákazníka, a to spoločne so zakúpeným tovarom.

7.9. Darčekové poukazy. Ponúkame Vám možnosť zakúpenia darčekových poukazov v hodnote 42,25 EUR a 63,37 EUR. Každý poukaz má svoj jedinečný kód a bude zaslaný po uhradení kúpnej ceny na váš e-mail. Je možné využiť vždy len celú výšku poukazu, nie ho využiť po častiach. Poukaz má platnosť 3 mesiacov od jeho zakúpenia. Pre uplatnenie darčekového poukazu na webových stránkach je nutné vyplniť pole v sekcii "košík", kde uvediete jedinečný kód darčekového poukazu. Hodnota darčekového poukazu je odpočítaná z celkovej ceny vášho nákupu v košíku. Prosím vezmite na vedomie, že kód poukazu Vám bude zaslaný v elektronickej forme. Dbajte na zvýšenú opatrnosť s jeho ďalším nakladaním. Falšovanie či pozmenenie poukazu nie je dovolené. Jeho falšovanie môže byť aj trestným činom. Nie je možné odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, že bol už darčekový poukaz využiť.

8. DODANIE TOVARU, MIESTO PLNENIA, ŠKODA SPÔSOBENÁ PREDÁVAJÚCEMU A PRÍPADNÉ ŠKODY SPÔSOBENÉ PRI PREPRAVE TOVARU

8.1. Čas dodania. Pokiaľ je pri tovare uvedené, že je skladom, potom spravidla expedujeme tovar s dodacou lehotou 5 pracovných dní od prijatia objednávky, pričom sa zaväzujeme tovar dodať maximálne do tridsiatich (30) dní od okamihu uzavretia kúpnej zmluvy. Niekedy sa nám môže stať, že tovar označený „skladom“ sa vypredá v krátkom časovom okamihu. Pokiaľ by nastala situácia, že bude tovar vyčerpaný a nebudeme schopní dodať Vami objednaný tovar v stanovenej dobe, potom Vás budeme kontaktovať, aby sme sa dohodli na ďalšom postupe. Napriek tomu uvedenú dobu dodania sa snažíme pripraviť a doručiť objednávku k zákazníkovi vždy čo najskôr.

8.2. Prevzatie tovaru. Pri preprave tovaru zákazníkovi spotrebiteľovi je nami tovar odovzdaný v okamihu, keď dopravca odovzdá tovar zákazníkovi na mieste odovzdania (spravidla prvé dvere/vráta/brána v mieste dodania určené zákazníkom). Práve okamihom prevzatia tovaru zákazníkom prechádza na zákazníka nebezpečenstvo škody a náhodného zhoršenia kvality zakúpeného tovaru. Pokiaľ mal zákazník tovar od dopravcu prevziať, prechádza nebezpečenstvo náhodného zničenia a náhodného zhoršenia kvality zakúpeného tovaru na zákazníka v okamihu, keď mu bolo umožnené s tovarom disponovať, nie však skôr ako v udanú dobu doručenia. V prípade osobného vyzdvihnutia zákazníkom sa považuje tovar za dodaný okamihom prevzatia zákazníkom či inou osobou zákazníkom určenou.

8.3. Spôsob dopravy, osobný odber tovaru. Zákazník má na výber zvoliť si dopravu tovaru na ľubovoľnú adresu prostredníctvom nášho zmluvného dopravcu za prepravnú cenu, ktorá je uvedená v priebehu objednávky.

8.4. Náklady na zvláštny spôsob prepravy. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitnej požiadavky zákazníka, nesie zákazník riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

8.5. Opakované doručenie a náklady s tým spojené. V prípade, že je z dôvodov na strane zákazníka nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo určené v objednávke, je zákazník povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručením tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia. O výške týchto nákladov a spôsobe ich úhrady je zákazník informovaný v transakčnom e-maile a sms, zasielaných na elektronickú adresu zákazníka a jeho telefónne číslo, a to s lehotou plnenia 5 dní od doručenia výzvy. 

8.6. Škoda, ktorá môže vzniknúť predávajúcemu neprevzatím tovaru. Ak neprevezme zákazník spotrebiteľ tovar pri jeho dodaní dopravcom, tovar je následne vrátený Predávajúcemu a súčasne zákazník spotrebiteľ od kúpnej zmluvy neodstúpi v lehote 14 dní od márneho doručenia tovaru, je predávajúci oprávnený požadovať po zákazníkovi náklady účtované dopravcom na dodanie tovaru späť predávajúcemu. Tento náklad predstavuje pre predávajúceho škodu, ktorá vznikla porušením zákonných povinností zákazníka v zmysle § 420 ods. 1 občianskeho zákonníka. Predávajúci je súčasne oprávnený účtovať poplatok za uskladnenie tovaru vo výške 8 EUR (slovom: osem eur) a ďalej je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.

8.7. Neprevzatie tovaru vo vzťahu k podnikateľovi.  Ak neprevezme zákazník podnikateľ tovar pri jeho dodaní prepravcom, tovar je následne vrátený nám ako predávajúcemu, sme oprávnení požadovať po zákazníkovi podnikateľovi náklady účtované prepravcom na dodanie tovaru späť na našu adresu. Tento náklad predstavuje pre predávajúceho škodu, ktorá vznikla porušením zákonných povinností zákazníka podnikateľa v zmysle § 420 ods. 1 občianskeho zákonníka. Predávajúci je súčasne oprávnený účtovať poplatok za uskladnenie tovaru vo výške 8 EUR (slovom: osem eur) a ďalej je oprávnená od kúpnej zmluvy odstúpiť.

8.8. Možnosť započítania nárokov. Nárok na úhradu nákladov za uskladnenie tovaru a nárok na náhradu škody porušením zákonných povinností zákazníka podľa tejto časti VOP sme oprávnení v súlade s občianskym zákonníkom jednostranne započítať proti nároku zákazníka na vrátenie kúpnej ceny.

8.9. Povinnosť zákazníka pri prevzatí tovaru. Zákazník je povinný tovar pri jeho prevzatí skontrolovať a presvedčiť sa o jeho vlastnostiach (najmä či zákazník obdržal správny druh tovaru, či má tovar dohodnutú akosť, či tovar vo svojom balení obsahuje všetko, čo podľa návodu obsahovať má). V prípade viditeľného poškodenia zásielky dopravcom je zákazník povinný takú zásielku neprevziať od dopravcu vôbec. Nenesieme zodpovednosť za škody spôsobené dopravcom, prípadne neskorým doručením tovaru, nech bolo oneskorenie spôsobené z akéhokoľvek dôvodu.

8.10. Práva z chýb. Práva zákazníkov v prípade uplatnenia práv z vád sa riadia našim Reklamačným poriadkom a príslušnými ustanoveniami slovenského práva, najmä Občianskeho zákonníka.

 

9. VÝHRADA VLASTNÍCTVA

9.1. Úplné zaplatenie kúpnej ceny. Vyhradzujeme si u zákazníkov výhradu vlastníctva k tovaru až do úplného zaplatenia kúpnej ceny podľa príslušnej kúpnej zmluvy.

9.2. Výhrada voči zákazníkom podnikateľom. Pre zákazníkov podnikateľov si vyhradzuje vlastníctvo k tovaru, pokiaľ nie sú uhradené všetky pohľadávky, ktoré voči Vám máme. Zákazník je povinný nakladať s tovarom s výhradou vlastníctva s riadnou starostlivosťou a poistiť ich na svoje náklady dostatočne, pre prípad poškodenia na hodnotu nového tovaru.

 

10. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

10.1. Právo spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Právo zákazníka spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy sa riadi podľa ustanovení uvedených v časti 4 týchto VOP.

10.2. Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy prislúcha iba spotrebiteľom. Zákazníci podnikatelia majú právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktoré im umožňujú príslušné právne predpisy. Zákazník podnikateľ nemá právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní, toto právo prislúcha iba spotrebiteľovi. Za predpokladu, že nám zákazník podnikateľ vráti tovar a ak sa nejedná o uplatnenie práva z vád podľa Občianskeho zákonníka, sme oprávnení účtovať náklady na skladovanie tohto tovaru podľa bodu 8.7 a 8.8 týchto VOP a zároveň vyzveme zákazníka podnikateľa na spätný odber tohto tovaru.

10.3. Pokiaľ zákazník neuhradí kúpnu cenu. Sme oprávnení odstúpiť od kúpnej zmluvy najmä v prípade, keď zákazník neuhradil riadne a včas kúpnu cenu, do 5 pracovných dní.

10.4. Postup pri vypredaní zásob. Sme oprávnení odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob tovaru, alebo z dôvodu nedostupnosti objednaného tovaru.

10.5. Neprevzatie tovaru a odstúpenie od kúpnej zmluvy. Ďalej môžeme od kúpnej zmluvy odstúpiť najmä v prípade, keď zákazník opakovane neprevzal tovar, na ktorého prevzatie bol vyzvaný (zasielané na e-mailovú adresu zákazníka), napriek tomu, že tovar bol zákazníkom zaplatený. V tomto prípade Vám zašleme bezhotovostne zaplatenú kúpnu cenu späť, ktorú ponížime o náklady na doručenie podľa bodu 8.5 týchto VOP a náklady za skladovanie tohto tovaru podľa bodu 8.6 a 8.7 týchto VOP.

10.6. Darček. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý zákazníkovi darček, je darovacia zmluva medzi nami a zákazníkom uzavretá s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy zákazníkom, stráca darovacia zmluva ohľadom takého darčeka účinnosť a zákazník je nám povinný vrátiť aj poskytnutý darček.

 

11. PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA

11.1. Vychádzame z Občianskeho zákonníka. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z chybného plnenia sa spravujú príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä občianskym zákonníkom.

11.2. Postup pri podávaní sťažností. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace s našou zodpovednosťou za vady tovaru je upravené v našom reklamačnom poriadku.

 

12. SPÄTNÝ ODBER ELEKTROZARIADENIA

12.1. Spätný odber elektrozariadení u nás v sídle spoločnosti. Zákazník spotrebiteľ môže pri nákupe tovaru u nás na predajni odovzdať použité elektrozariadenia, elektroodpad, batérie či akumulátory z domácnosti. Vezmite prosím na vedomie, že podmienkou pre spätný odber je zachovanie rovnakého počtu kusov kupovaného a vráteného elektrozariadenia, ktoré musia byť podobného typu a použitia (inými slovami kus za kus).

12.2. Spätný odber u Vás v domácnosti. Pokiaľ si u nás objednaný tovar nechávate zaslať domov, máme tiež povinnosť zaistiť, aby zákazník spotrebiteľ mohol dopravcovi odovzdať použité elektrozariadenia, elektroodpad, batérie či akumulátory z domácnosti. Aj tu je podmienkou pre takýto spätný odber zachovanie rovnakého počtu kusov kupovaného a vráteného elektrozariadenia, ktoré musí byť podobného typu a použitia (inými slovami kus za kus). Aby sme mohli tento spätný odber realizovať, prosím informujte nás v objednávke - do poznámky k objednávke, aké elektrozariadenia a v akom počte, eventuálne rozmere by ste chceli vrátiť.

12.3. Kde je ešte možné odovzdať staré elektrozariadenie? Elektrozariadenie, elektroodpad, batérie alebo akumulátory môžete odovzdať aj v zberných dvoroch, určených na zber uvedeného odpadu v príslušnej obci.

12.4. Prečo je potrebné nakladať s elektrozariadeniami špeciálnym spôsobom? Elektrozariadenie nesmie byť vyhodené so zmiešaným odpadom. Takýmto konaním by ste sa mohli dopustiť porušenia zákona o odpadoch a/alebo súvisiacich predpisov. Škodlivé látky z týchto elektrozariadení a odpadov môžu navyše poškodiť životné prostredie či ľudské zdravie. Spätný odber a recyklácia navyše vedie k tomu, že elektrozariadenia a odpady môžu byť ďalej využité na výrobu nových zariadení.

 

13. VYŠŠIA MOC

13.1. Čo je vyššia moc. Za vyššiu moc sa pre potreby týchto VOP považuje akákoľvek prekážka, ktorá nastala nezávisle na vôli predávajúceho a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by predávajúci túto prekážku alebo jej následky odvrátil, prekonal alebo predvídal. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, kým trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené.

 

14. EPOXIDOVÁ ŽIVICE

14.1. Živice a nevyhnutné pomôcky. Na prácu so živicou si treba chrániť dýchacie cesty a starať sa o svoje zdravie. Tu sa dozviete o nevyhnutnom postupe pre prácu so živicou.

 

15. ČO BY STE MALI VEDIEŤ NA ZÁVER

15.1. Akým právom sa náš právny vzťah riadi? Právny vzťah medzi nami sa bude riadiť právnym poriadkom Českej republiky, najmä občianskym zákonníkom. To platí aj v prípade existencie tzv. medzinárodného prvku. Sme si však vedomý, že zákazník spotrebiteľ nemôže byť touto voľbou zbavený ochrany, ktorú mu poskytujú ustanovenia právneho poriadku krajiny, kde má obvyklé bydlisko.

15.2. Záväzok rešpektovať práva spotrebiteľov. V prípade neúmyselného rozporu ustanovení týchto VOP so zákonnými predpismi na ochranu spotrebiteľa majú prednosť tieto ustanovenia a predávajúci sa zaväzuje ich takto dodržiavať.

15.3. Neplatné alebo neúčinné ustanovenie VOP. Ak je niektoré ustanovenie VOP neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

15.4. Medzinárodný prvok. V prípade existencie medzinárodného prvku si dojednávame, že sa právny vzťah medzi nami bude riadiť právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä občianskym zákonníkom. Touto voľbou práva v súlade s článkom 3 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008, zo 17. júna 2008, o rozhodnom práve pre zmluvné záväzkové vzťahy (ďalej len „Rím I”) však nesmie byť užívateľ spotrebiteľ touto voľbou pozbavený ochrany, ktorú mu poskytujú ustanovenia právneho poriadku krajiny jeho obvyklého bydliska podľa článku 6 ods. 2 Rím I.

15.5. Vylúčenie Viedenského dohovoru. Zmluvné strany sa dohodli, že výslovne vylučujú použitie Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (United Nations Convention on Contracts for International Sale of Goods, alebo aj Viedenský dohovor), a to v súlade s článkom 6 tohto dohovoru.

15.6. Spory a príslušnosť. Zmluvné strany si ďalej dojednávajú, že na riešenie prípadných sporov z kúpnej zmluvy, kde je prítomný medzinárodný prvok, budú vždy miestne príslušné súdy Českej republiky, miestne určené podľa nášho sídla. Tým nie sú dotknuté práva spotrebiteľov podľa osobitných právnych predpisov. Zmluvným jazykom je český jazyk

15.7. Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP je formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy.

15.8. Archivovanie kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva v znení VOP je nami archivovaná v elektronickej podobe a nie je prístupná tretím stranám.

15.9. Pokiaľ si dojednáme odlišné podmienky uzavretia kúpnej zmluvy. Ustanovenia VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Ustanovenia odchylné od VOP je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odchylné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami VOP.

15.10. Nevyhnutnosť prijatia VOP pre uzavretie kúpnej zmluvy. Prijatie týchto VOP je dobrovoľné, ale je nevyhnutné na vytvorenie užívateľského účtu alebo objednávky zákazníkom.

15.11. Platnosť VOP. Tieto VOP sú platné od 30. 5. 2023 a ruší platnosť predchádzajúcich obchodných podmienok